Política de Privacitat

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), l’informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de, degudament notificats a el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l’esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a l’efecte en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant OK ESTUDI de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, respondrà personalment davant OK ESTUDI, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s’escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

OK ESTUDI no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a OK ESTUDI els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5. EINES DE SEGUIMENT DE LA NAVEGACIÓ

Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de millorar la seva experiència de navegació i recollir dades estadístiques de forma anònima, si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur . Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per a la utilització del nostre lloc web s’utilitzen eines de seguiment de la navegació a través de la mateixa i adreça IP del destinatari del servei, amb la finalitat de millorar i garantir la prestació de serveis i el funcionament tècnic de la mateixa.

6. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
OK ESTUDI es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7. ENLLAÇOS EXTERNS
OK ESTUDI no es fa responsable de l’ús o navegació que es realitzi en els enllaços externs que quedin fora del seu domini principal.

8. EXERCICI DE DRETS
En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adjuntant fotocòpia del seu DNI davant el responsable del fitxer o del tractament OK ESTUDI / OK ESTUDI en direcció Gran Via del Marqués del Túria 49, Planta 1ª, Porta 1, 46005 València o al correu electrònic info@okestudi.com

9. LEGISLACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

10. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT
El responsable del fitxer o del tractament és OK ESTUDI, amb adreça a efectes de notificacions a Gran Via del Marqués del Túria 49, Planta 1ª, Porta 1, 46005 València.

11. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
OK ESTUDI / OK ESTUDI es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.

CatalanEnglishSpanish